نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار چهارگوش دهانه 120-2200 سی سی

جار چهارگوش 2200 سی سی

ارتفاع : 182 میلی متر

حجم : 2200 سی سی

دهانه : 120 میلی متر

وزن : 85 ~ 90 گرم

تعداد در بسته : 40

جار چهارگوش دهانه 120-1450 سی سی

جار چهارگوش 1450 سی سی

ارتفاع : 136 میلی متر

حجم : 1450 سی سی

دهانه : 120 میلی متر

وزن : 85 ~ 90 گرم

تعداد در بسته : 64

جار چهارگوش دهانه 90-504-2 لیتر

جار چهارگوش دو لیتر

ارتفاع : 194 میلی متر

حجم : 2 لیتر

دهانه : 90 میلی متر

وزن : 55 ~ 60 ~ 65 ~ 70 ~ 80 گرم

تعداد در بسته : 40

جار چهارگوش دهانه 90-502-1200 سی سی

جار چهارگوش 1500 سی سی

ارتفاع : 165 میلی متر

حجم : 1200 سی سی

دهانه : 90 میلی متر

وزن : 55 ~ 60 ~ 65 ~ 70 ~ 80 گرم

تعداد در بسته : 40

جار دمباز دهانه 90-700 سی سی

جار دمباز 700 سی سی

ارتفاع : 129 میلی متر

حجم : 700 سی سی

دهانه : 90 میلی متر

وزن : 45 ~ 50 ~ 55 ~ 60 ~ 65 گرم

تعداد در بسته : 50

جار چهارگوش لیبل دار دهانه 70-350 سی سی

جار چهارگوش لیبل دار 350 سی سی

ارتفاع : 100 میلی متر

حجم : 350 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

وزن : 30 ~ 35 ~ 40 گرم

تعداد در بسته : 250

جار چهارگوش لیبل دار دهانه 70-700 سی سی

جار چهارگوش لیبل دار 700 سی سی

ارتفاع : 158 میلی متر

حجم : 700 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

وزن : 40 ~ 50 گرم

تعداد در بسته : 70