نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار گرد لیبل دار دهانه 70-350 سی سی

جار گرد لیبل دار ارتفاع : 107 mm حجم : 350 cc وزن : 26 ~ 28 ~ 30 ~ 35 gr

جار گرد لیبل دار دهانه 120-2 لیتری

ارتفاع : 165 میلی متر

حجم : 2 لیتر

دهانه : 120 میلی متر

84~90 gr : وزن

جار گرد لیبل دار دهانه 90-1400 سی سی

ارتفاع : 160 میلی متر

حجم : 1400 سی سی

دهانه : 90 میلی متر

65~80 gr : وزن

جار رنگ یک کیلویی دهانه 90-600 سی سی

ارتفاع : 127 میلی متر

حجم : 600 سی سی

دهانه : 90 میلی متر

50~55~62~65 gr : وزن

جار گرد لیبل دار دهانه 70-700 سی سی

ارتفاع : 151 میلی متر

حجم : 700 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

30~35~40~50 gr : وزن