نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار مقدم دهانه 70-450 سی سی

ارتفاع : 111 میلی متر

حجم : 450 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

30~35~40 gr : وزن

جار مقدم دهانه 70-250 سی سی

ارتفاع : 80 میلی متر

حجم : 250 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

26~30~35 gr : وزن

جار مقدم دهانه 70-200 سی سی

ارتفاع : 75 میلی متر

حجم : 200 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

26 gr : وزن

جار مقدم دهانه 70-150 سی سی

ارتفاع : 55 میلی متر

حجم : 150 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

18 gr : وزن