نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار چهارگوش عقاب دهانه 70-700 سی سی

ارتفاع : 130 میلی متر

حجم : 700 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

30~35~40~50 gr : وزن

جار چهارگوش عقاب دهانه 70-600 سی سی

ارتفاع : 118 میلی متر

حجم : 600 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

30~35~40~45 gr : وزن

جار چهارگوش عقاب دهانه 70-250 سی سی

ارتفاع : 81 میلی متر

حجم : 250 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

26~30~35 gr : وزن