نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار چهارگوش لیبل دار دهانه 60-250 سی سی

ارتفاع : 85 میلی متر

حجم : 250 سی سی

دهانه : 60 میلی متر

22~30 gr : وزن

جار ایماژ هشت وجهی دهانه 60-230 سی سی

ارتفاع : 85 میلی متر

حجم : 230 سی سی

دهانه : 60 میلی متر

22~30 gr : وزن

جار ایماژ گرد دهانه 60-250 سی سی

ارتفاع : 80 میلی متر

حجم : 250 سی سی

دهانه : 60 میلی متر

22~30 gr : وزن