نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار هشت ضلعی دهانه 90-1350 سی سی

ارتفاع : 168 میلی متر

حجم : 1350 سی سی

دهانه : 90 میلی متر

52~62~65 gr : وزن

جار هشت ضلعی دهانه 70-700 سی سی

ارتفاع : 139 میلی متر

حجم : 700 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

31~35~40~50 gr : وزن

جار هشت ضلعی دهانه 70-350 سی سی

ارتفاع : 100 میلی متر

حجم : 350 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

30~35~40~50 gr : وزن