نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 8 12 16

جار چهارگوش دهانه 120-10 لیتری

ارتفاع : 345 میلی متر

حجم : 10 لیتر

دهانه : 120 میلی متر

270~280 gr : وزن

جار چهارگوش دهانه 120-5 لیتری

ارتفاع : 310 میلی متر

حجم : 5 لیتر

دهانه : 120 میلی متر

140 gr : وزن

جار چهارگوش دهانه 120-2200 سی سی

ارتفاع : 182 میلی متر

حجم : 2200 سی سی

دهانه : 120 میلی متر

84~90 gr : وزن

جار چهارگوش دهانه 120-1450 سی سی

ارتفاع : 136 میلی متر

حجم : 1450 سی سی

دهانه : 120 میلی متر

84~90 gr : وزن

جار دهانه 90-504-2 لیتر

ارتفاع : 194 میلی متر

حجم : 2 لیتر

دهانه : 90 میلی متر

55~60~65~70~80 gr : وزن

جار دهانه 90-502-1500 سی سی

ارتفاع : 165 میلی متر

حجم : 1500 سی سی

دهانه : 90 میلی متر

55~60~65~70~80 gr : وزن

جار دمباز دهانه 90-700 سی سی

ارتفاع : 129 میلی متر

حجم : 700 سی سی

دهانه : 90 میلی متر

40~50~55~60~65 gr : وزن

جار چهارگوش لیبل دار دهانه 70-350 سی سی

ارتفاع : 100 میلی متر

حجم : 350 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

30~35~40 gr : وزن

جار چهارگوش لیبل دار دهانه 70-700 سی سی

ارتفاع : 158 میلی متر

حجم : 700 سی سی

دهانه : 70 میلی متر

40~50 gr : وزن