نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری مکمل بنزین دهانه 28-350 سی سی

ارتفاع : 205 میلی متر

حجم : 350 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

30~34~37 gr : وزن

بطری شیشه شور دهانه 28-500 سی سی

ارتفاع: 230 میلی متر

حجم: 500 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

30~34~37~46~50 gr : وزن

بطری تینر دهانه 28-900 سی سی

ارتفاع : 198 میلی متر

حجم : 900 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

34~37~46~53 gr : وزن

بطری الکل دهانه 28-600 سی سی

ارتفاع : 265 میلی متر

حجم : 600 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

22~30 gr : وزن

بطری الکل دهانه 28-450 سی سی

ارتفاع : 250 میلی متر

حجم : 450 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

22~30 gr : وزن