نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری پگاه دهانه 38-1 لیتری

ارتفاع : 260 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 38 میلی متر سه نخ

38 gr : وزن

بطری خزر دهانه 38-1 لیتری

ارتفاع : 250 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 38 میلی مترسه نخ

38 gr : وزن

بطری کتابی دهانه 38-1 لیتری

ارتفاع : 225 میلی متر

حجم : 1 لیتر

دهانه : 38 میلی مترسه نخ

38 gr : وزن

بطری دهانه 38-200 سی سی

ارتفاع : 145 میلی متر

حجم : 200 سی سی

دهانه : 38 میلی متر سه نخ

16~24 gr : وزن