نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری چهارگوش دهانه 45-4 لیتری

ارتفاع : 266 میلی متر

حجم : 4 لیتر

دهانه : 45 میلی متر

70~84~90~95 gr : وزن

بطری آوند دهانه 45-3 لیتری

ارتفاع : 308 میلی متر

حجم : 3 لیتر

دهانه : 45 میلی متر

70~84~90~95 gr : وزن

بطری چهارگوش دهانه 45-3 لیتری

ارتفاع : 253 میلی متر

حجم : 3 لیتر

دهانه : 45 میلی متر

70~84~90~95 gr : وزن 

بطری آناناسی دهانه 45-4 لیتری گرد

ارتفاع : 312 میلی متر

حجم : 4 لیتر

دهانه : 45 میلی متر

70~84~90~95 gr : وزن