پافیلی (5)

روغن (5)

اناری (3)

چهارگوش (5)

شیر (4)

دهانه 45 (6)

سایر (7)