نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 8 12 16

بطری دهانه 28-500 سی سی کتابی

ارتفاع : 183 میلی متر

حجم : 500 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

34~37~50 gr : وزن

بطری دهانه 28-250 سی سی کتابی

ارتفاع: 144 میلی متر

حجم: 250 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

22 gr : وزن

بطری دهانه 28-120 سی سی کتابی

ارتفاع : 116 میلی متر

حجم : 120 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

16 gr : وزن

بطری دهانه 28-60 سی سی کتابی

ارتفاع: 86 میلی متر

حجم: 60 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

14~16 gr : وزن

بطری دهانه 28-120 سی سی گرد

ارتفاع: 116 میلی متر

حجم: 120 سی سی

دهانه: 28 میلی متر

16 gr : وزن

بطری دهانه 28-100 سی سی گرد

ارتفاع : 115 میلی متر

حجم : 100 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

14~16 gr : وزن

بطری دهانه 28-60 سی سی گرد

ارتفاع : 92 میلی متر

حجم : 60 سی سی

دهانه : 28 میلی متر

14~16 gr : وزن