راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

پریفرم‌ها

24mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 24 - 22 گرم 95 25 (PCO) 22
28mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 28 - 14 گرم 75 28 (ROPP) 14
2 پریفرم دهانه 28 - 16 گرم 82 28 (PCO) 16
3 پریفرم دهانه 28 - 22 گرم 100 28 (PCO) 22
4 پریفرم دهانه 28 - 30 گرم 127 28 (PCO) 30
5 پریفرم دهانه 28 - 34 گرم 130 28 (PCO) 34
6 پریفرم دهانه 28 - 37 گرم 130 28 (PCO) 37
7 پریفرم دهانه 28 - 42 گرم 150 28 (PCO) 42
8 پریفرم دهانه 28 - 46 گرم 150 28 (PCO) 46
9 پریفرم دهانه 28 - 50 گرم 153 28 (PCO) 50
10 پریفرم دهانه 28 - 53 گرم 148 28 (PCO) 53
11 پریفرم دهانه 28 - 55 گرم 1 28 (PCO) 55
38mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 38 - 16 گرم شیر 72 38 (3 Start) 16
2 پریفرم دهانه 38 - 24 گرم شیر 82 38 (3 Start) 24
3 پریفرم دهانه 38 - 24 گرم سس 82 38 (3 Start) 24
4 پریفرم دهانه 38 - 37 گرم سس 130 38 (3 Start) 37
5 پریفرم دهانه 38 - 38 گرم شیر 130 38 (3 Start) 38
42mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 42 - 60 گرم 137 42 60
45mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 45 - 61 گرم 130 45 61
2 پریفرم دهانه 45 - 70 گرم 130 45 70
3 پریفرم دهانه 45 - 84 گرم 155 45 84
4 پریفرم دهانه 45 - 90 گرم 155 45 90
5 پریفرم دهانه 45 - 95 گرم 160 45 95
6 پریفرم دهانه 45 - 103 گرم 165 45 103
48mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 48 - 90 گرم 148 48 90
50mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 50 - 13 گرم جار 46 50 (JAR) 13
2 پریفرم دهانه 50 - 28 گرم جار ادویه 72 50 (JAR) 28
60mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 60 - 22 گرم جار ایماژ 65 60 (JAR) 22
2 پریفرم دهانه 60 - 30 گرم جار ایماژ 1 60 (JAR) 30
3 پریفرم دهانه 60 - 50 گرم جار ایماژ 120 60 (JAR) 50
70mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 70 - 18 گرم جار مقدم 40 70 (JAR) 18
2 پریفرم دهانه 70 - 26 گرم جار مقدم 55 70 (JAR) 26
3 پریفرم دهانه 70 - 30 گرم جار مقدم 70 70 (JAR) 30
4 پریفرم دهانه 70 - 35 گرم جار مقدم 75 70 (JAR) 35
5 پریفرم دهانه 70 - 40 گرم جار مقدم 88 70 (JAR) 40
6 پریفرم دهانه 70 - 50 گرم جار مقدم 92 70 (JAR) 50
76mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 76 - 26 گرم نیوه آ 53 76 (JAR) 26
80mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 80 - 54 گرم کافی میت 95 80 (JAR) 54
90mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 90 - 50 گرم جار 90 90 (JAR) 50
2 پریفرم دهانه 90 - 55 گرم جار 90 90 (JAR) 55
3 پریفرم دهانه 90 - 62 گرم جار 90 90 (JAR) 62
4 پریفرم دهانه 90 - 65 گرم جار 90 90 (JAR) 65
5 پریفرم دهانه 90 - 80 گرم 105 90 (JAR) 80
100mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 100 - 113 گرم جار 130 100 (JAR) 113
120mm
شماره نوع پریفرم ارتفاع (میلیمتر) اندازه دهانه (میلیمتر) وزن (گرم)
1 پریفرم دهانه 120 - 84 گرم 100 120 (JAR) 84
2 پریفرم دهانه 120 - 90 گرم 100 120 (JAR) 90
3 پریفرم دهانه 120 - 112 گرم 120 120 (JAR) 112
4 پریفرم دهانه 120 - 140 گرم 130 120 (JAR) 140
5 پریفرم دهانه 120 - 270 گرم 185 120 (JAR) 270
6 پریفرم دهانه 120 - 280 گرم 185 120 (JAR) 280