راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 50 100cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 66mm
  • حجم 100cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 13gr
 • جار دهانه 50 120cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 65mm
  • حجم 120cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 13gr
 • جار دهانه 50 65cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 50mm
  • حجم 65cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 13gr