راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 90 1400cc گرد لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 160mm
  • حجم 1400cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 65-80gr
 • جار دهانه 120 2000cc گرد لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 165mm
  • حجم 2000cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 84-90gr
 • جار دهانه 120 3000cc بشکه جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 231mm
  • حجم 3000cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 84-90gr
 • جار دهانه 70 350cc گرد لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 107mm
  • حجم 350cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 26-30-35gr
 • جار دهانه 90 600cc رنگ یک کیلویی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 127mm
  • حجم 600cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 50-55-62-65gr
 • جار دهانه 70 700cc گرد لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 151mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr