راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 90 1350cc هشت ضلعی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 168mm
  • حجم 1350cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 55-62-65gr
 • جار دهانه 70 350cc هشت ضلعی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 100mm
  • حجم 350cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr
 • جار دهانه 70 700cc هشت ضلعی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 139mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 31-35-40-50gr