راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 70 150cc مقدم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 55mm
  • حجم 150cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 18gr
 • جار دهانه 70 200cc مقدم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 75mm
  • حجم 200cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 26gr
 • جار دهانه 70 250cc مقدم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 80mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40gr
 • جار دهانه 70 450cc مقدم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 111mm
  • حجم 450cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 35-40gr