راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • دبه دهانه 120 10L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 345mm
  • حجم 10000cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 270-280gr
 • جار دهانه 120 1450cc چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 136mm
  • حجم 1450cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 84-90gr
 • جار دهانه 90 502 1500cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 165mm
  • حجم 1500cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 55-62-65gr
 • جار دهانه 90 504 2000cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 194mm
  • حجم 2000cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 55-62-65gr
 • جار دهانه 120 2200cc چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 182mm
  • حجم 2200cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 84-90gr
 • جار دهانه 70 350cc چهارگوش لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 100mm
  • حجم 350cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40gr
 • جار دهانه 120 5L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 310mm
  • حجم 5000cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 140gr
 • جار دهانه 70 700cc چهارگوش لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 158mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 55-62-65gr
 • جار دمباز دهانه 90 - 700 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 129mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 50-55-62-65gr