راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار کافی میت شیاردار دهانه 80 - 1000 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 160mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 80mm
  • وزن 53gr
 • جار دهانه 80 700cc کافی میت جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 132mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 80mm
  • وزن 53gr
 • جار دهانه 80 800cc کافی مت جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 143mm
  • حجم 800cc
  • دهانه 80mm
  • وزن 53gr