راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

  • جار دهانه 76 250cc نیوه آ جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 67mm
    • حجم 250cc
    • دهانه 76mm
    • وزن 26gr