راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 60 250cc ایماژ جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 80mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 60mm
  • وزن 22-30gr
 • جار دهانه 70 250cc مقدم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 80mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40gr
 • جار دهانه 70 250cc چهارگوش عقاب جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 81mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 26-30-35gr
 • جار دهانه 50 250cc خرسی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 110mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 27gr
 • جار دهانه 76 250cc نیوه آ جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 67mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 76mm
  • وزن 26gr
 • جار دهانه 70 350cc بیضی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 87mm
  • حجم 350cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40gr
 • جار دهانه 70 350cc چهارگوش لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 100mm
  • حجم 350cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40gr
 • جار دهانه 70 350cc هشت ضلعی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 100mm
  • حجم 350cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr
 • جار دهانه 70 350cc گرد لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 107mm
  • حجم 350cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 26-30-35gr