راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 120 5L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 310mm
  • حجم 5000cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 140gr
 • دبه دهانه 120 10L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 345mm
  • حجم 10000cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 270-280gr