راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 90 1400cc گرد لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 160mm
  • حجم 1400cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 65-80gr
 • جار دهانه 120 1450cc چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 136mm
  • حجم 1450cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 84-90gr
 • جار دهانه 90 502 1500cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 165mm
  • حجم 1500cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 55-62-65gr
 • جار دهانه 90 504 2000cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 194mm
  • حجم 2000cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 55-62-65gr
 • جار دهانه 120 2000cc گرد لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 165mm
  • حجم 2000cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 84-90gr
 • جار دهانه 120 2200cc چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 182mm
  • حجم 2200cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 84-90gr
 • جار دهانه 120 3000cc بشکه جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 231mm
  • حجم 3000cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 84-90gr
 • جار دهانه 100 3200cc جوجه بزرگ جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 258mm
  • حجم 3200cc
  • دهانه 100mm
  • وزن 113gr
 • جار سگ دهانه 100 - 3200 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 260mm
  • حجم 3200cc
  • دهانه 100mm
  • وزن 113gr