راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 50 65cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 50mm
  • حجم 65cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 13gr
 • جار دهانه 70 700cc بیضی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 118mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40gr
 • جار دهانه 70 700cc چهارگوش لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 158mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 55-62-65gr
 • جار دمباز دهانه 90 - 700 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 129mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 50-55-62-65gr
 • جار دهانه 70 700cc هشت ضلعی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 139mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 31-35-40-50gr
 • جار دهانه 70 700cc گرد لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 151mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr
 • جار دهانه 70 600cc چهارگوش عقاب جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 118mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr
 • جار دهانه 70 700cc چهارگوش عقاب جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 130mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr
 • جار دهانه 80 700cc کافی میت جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 132mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 80mm
  • وزن 53gr