راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 70 700cc گرد لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 151mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr
 • جار دهانه 70 600cc چهارگوش عقاب جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 118mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr
 • جار دهانه 70 700cc چهارگوش عقاب جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 130mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 30-35-40-50gr
 • جار دهانه 80 700cc کافی میت جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 132mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 80mm
  • وزن 53gr
 • جار دهانه 90 700cc یک کیلویی عسل - خرسی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 157mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 50-62-65gr
 • جار دهانه 80 800cc کافی مت جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 143mm
  • حجم 800cc
  • دهانه 80mm
  • وزن 53gr
 • جار دهانه 70 1000cc عراقی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 170mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 40-50gr
 • جار کافی میت شیاردار دهانه 80 - 1000 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 160mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 80mm
  • وزن 53gr
 • جار دهانه 90 1350cc هشت ضلعی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 168mm
  • حجم 1350cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 55-62-65gr