راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

  • جار دهانه 70 350cc چهارگوش لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 100mm
    • حجم 350cc
    • دهانه 70mm
    • وزن 30-35-40gr
  • جار دهانه 70 350cc هشت ضلعی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 100mm
    • حجم 350cc
    • دهانه 70mm
    • وزن 30-35-40-50gr
  • جار دهانه 70 350cc گرد لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 107mm
    • حجم 350cc
    • دهانه 70mm
    • وزن 26-30-35gr
  • جار ادویه طرح کتابی دهانه 50 - 350 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 155mm
    • حجم 350cc
    • دهانه 50mm
    • وزن 28gr
  • جار دهانه 70 450cc مقدم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 111mm
    • حجم 450cc
    • دهانه 70mm
    • وزن 35-40gr
  • جار دهانه 70 450cc عراقی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 124mm
    • حجم 450cc
    • دهانه 70mm
    • وزن 30-35-40-50gr
  • جار دهانه 70 500cc خرسی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 128mm
    • حجم 500cc
    • دهانه 70mm
    • وزن 30-35-40-50gr
  • جار دهانه 120 5L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 310mm
    • حجم 5000cc
    • دهانه 120mm
    • وزن 140gr
  • جار دهانه 90 600cc رنگ یک کیلویی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 127mm
    • حجم 600cc
    • دهانه 90mm
    • وزن 50-55-62-65gr