راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 50 100cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 66mm
  • حجم 100cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 13gr
 • جار دهانه 70 1000cc عراقی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 170mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 40-50gr
 • جار کافی میت شیاردار دهانه 80 - 1000 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 160mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 80mm
  • وزن 53gr
 • دبه دهانه 120 10L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 345mm
  • حجم 10000cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 270-280gr
 • جار دهانه 50 120cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 65mm
  • حجم 120cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 13gr
 • جار دهانه 90 1350cc هشت ضلعی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 168mm
  • حجم 1350cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 55-62-65gr
 • جار دهانه 90 1400cc گرد لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 160mm
  • حجم 1400cc
  • دهانه 90mm
  • وزن 65-80gr
 • جار دهانه 120 1450cc چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 136mm
  • حجم 1450cc
  • دهانه 120mm
  • وزن 84-90gr
 • جار دهانه 70 150cc مقدم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 55mm
  • حجم 150cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 18gr