راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

جارها

 • جار دهانه 50 65cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 50mm
  • حجم 65cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 13gr
 • جار دهانه 50 100cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 66mm
  • حجم 100cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 13gr
 • جار دهانه 50 120cc جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 65mm
  • حجم 120cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 13gr
 • جار دهانه 70 150cc مقدم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 55mm
  • حجم 150cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 18gr
 • جار دهانه 70 200cc مقدم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 75mm
  • حجم 200cc
  • دهانه 70mm
  • وزن 26gr
 • جار ادویه پرزیدنت دهانه 50 - 200 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 120mm
  • حجم 200cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 28gr
 • جار ادویه هشت ضلعی دهانه 50 - 200 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 125mm
  • حجم 200cc
  • دهانه 50mm
  • وزن 28gr
 • جار دهانه 60 230cc چهارگوش لیبل دار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 85mm
  • حجم 230cc
  • دهانه 60mm
  • وزن 22-30gr
 • جار ایماژ هشت وجهی دهانه 60 - 230 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 85mm
  • حجم 230cc
  • دهانه 60mm
  • وزن 30-32gr