راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

درب‌ها و دستگیره‌ها

  • دستگیره بطری دهانه 45 جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • دهانه 45mm
    • وزن 7gr
  • دستگیره بطری دهانه 28 جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • دهانه 28mm
    • وزن 2.5gr
  • درب بطری دهانه 38 سس Fliptop تخت جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 17mm
    • دهانه 38mm
    • وزن 6gr
  • درب بطری دهانه 38 سس Fliptop قوسدار جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 17mm
    • دهانه 38mm
    • وزن 6gr
  • درب بطری دهانه 42 سم ساده جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 23mm
    • دهانه 42mm
    • وزن 6gr
  • درب بطری دهانه 45 سم Coex سیل بردار وانگ جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 25mm
    • دهانه 45mm
    • وزن 7gr
  • درب بطری دهانه 48 سم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 30mm
    • دهانه 48mm
    • وزن 10gr
  • درب بطری دهانه 45 - 4 لیتری آج ریز جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 25mm
    • دهانه 45mm
    • وزن 7gr
  • درب بطری دهانه 45 - 4 لیتری آج ریز درشت جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
    • ارتفاع 25mm
    • دهانه 45mm
    • وزن 7gr