راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

 • بطری دهانه 28 100cc گرد جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 115mm
  • حجم 100cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 40mm
  • وزن 14-16gr
 • بطری دهانه 28 120cc کتابی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 116mm
  • حجم 120cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 33x55mm
  • وزن 16gr
 • بطری دهانه 28 120cc گرد جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 115mm
  • حجم 120cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 44.5mm
  • وزن 16gr
 • بطری دهانه 28 250cc کتابی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 147mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 36x66mm
  • وزن 22gr
 • بطری دهانه 28 500cc کتابی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 183mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 36x77mm
  • وزن 34-37-50gr
 • بطری دهانه 28 60cc کتابی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 85mm
  • حجم 60cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 32x46mm
  • وزن 14-16gr
 • بطری دهانه 28 60cc گرد جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 92mm
  • حجم 60cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 38mm