راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

 • بطری دهانه 28 2L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 300mm
  • حجم 2000cc
  • دهانه 28mm
  • وزن 46-50-55gr
 • بطری دهانه 28 3L بیدستان جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 349mm
  • حجم 3000cc
  • دهانه 28mm
  • وزن 46-50-55gr
 • بطری دهانه 45 3L آوند جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 308mm
  • حجم 3000cc
  • دهانه 45mm
  • وزن 78-84-90-95gr
 • بطری دهانه 45 3L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 253mm
  • حجم 3000cc
  • دهانه 45mm
  • وزن 78-84-90-95gr
 • بطری دهانه 45 4L گرد آناناسی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 312mm
  • حجم 4000cc
  • دهانه 45mm
  • وزن 78-84-90-95gr
 • بطری دهانه 45 4L چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 289mm
  • حجم 4000cc
  • دهانه 45mm
  • وزن 78-84-90-95gr