راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

 • بطری دهانه 38 - 200 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 145mm
  • حجم 200cc
  • دهانه 38mm
  • وزن 16-24gr
 • بطری دهانه 28 250cc روغن زیتون جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 170mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 28mm
  • وزن 22gr
 • بطری دهانه 28 250cc پافیلی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 160mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 28mm
  • وزن 14-16gr
 • بطری دهانه 28 250cc پافیلی شامپاینی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 198mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 28mm
  • وزن 16-22gr
 • بطری سس مینو دهانه 38 - 280 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 155mm
  • حجم 280cc
  • دهانه 38mm
  • وزن 24gr
 • بطری آب میوه نی دار دهانه 38 - 375 سی سی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 170mm
  • حجم 375cc
  • دهانه 38mm
  • وزن 24gr
 • بطری دهانه 28 500cc روغن زیتون جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 195mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 500cc شامپاینی ته صاف جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 230mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • وزن 22-30-34-37gr
 • بطری دهانه 28 500cc پافیلی شامپاینی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 230mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • وزن 16-22gr