راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

 • بطری دهانه 45 1L سم لیبل دار بلند کواکس PETOX جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 245mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 45mm
  • قطر 0mm
  • وزن 61-84-90-95-103gr
 • بطری دهانه 48 1L سم کواکس PETOX جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 240mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 48mm
  • قطر 0mm
  • وزن 90gr
 • بطری دهانه 42 1Lسم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 212mm
  • حجم 1000cc
  • دهانه 42mm
  • قطر 0mm
  • وزن 60gr
 • بطری دهانه 28 1L سم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 227mm
  • حجم 1100cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 92mm
  • وزن 30-34-37-46-50-55gr
 • بطری دهانه 28 250cc سم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 137mm
  • حجم 250cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 22gr
 • بطری دهانه 45 500cc سم لیبل دار بلند کواکس PETOX جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 189mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 45mm
  • قطر 88mm
  • وزن 61gr
 • بطری دهانه 28 500cc سم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 168mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 75mm
  • وزن 22-30-34-37gr
 • بطری دهانه 42 500cc سم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 167mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 42mm
  • قطر 0mm
  • وزن 60gr
 • بطری دهانه 45 - 500cc سم ساده تپل کواکس PETOX جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 168mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 45mm
  • قطر 0mm
  • وزن 61gr