راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

 • بطری دهانه 28 60cc گرد جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 92mm
  • حجم 60cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 38mm
 • بطری دهانه 28 600cc مارپیج جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 226mm
  • حجم 600cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 600cc الکل جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 265mm
  • حجم 600cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 22-30gr
 • بطری دهانه 28 600cc مارپیچ جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 226mm
  • حجم 600cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 700cc اناری جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 240mm
  • حجم 700cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 750cc روغن زیتون جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 270mm
  • حجم 750cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 750cc روغن نینا جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 253mm
  • حجم 750cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 900cc پافیلی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 248mm
  • حجم 900cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 900cc مارپیچ گردن بلند جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 268mm
  • حجم 900cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr