راد پلیمر

ما رویای شما را در بسته بندی به واقعیت تبدیل می کنیم

بطری‌ها

 • بطری دهانه 28 500cc کتابی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 183mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 36x77mm
  • وزن 34-37-50gr
 • بطری دهانه 42 500cc سم جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 167mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 42mm
  • قطر 0mm
  • وزن 60gr
 • بطری دهانه 45 - 500cc سم ساده تپل کواکس PETOX جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 168mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 45mm
  • قطر 0mm
  • وزن 61gr
 • بطری دهانه 28 500cc شامپاینی ته صاف جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 230mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 22-30-34-37gr
 • بطری دهانه 28 500cc پافیلی شامپاینی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 230mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 16-22gr
 • بطری دهانه 28 500cc چهارگوش جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 195mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 22-30-34-37gr
 • بطری دهانه 28 500cc اناری جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 180mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 500cc شیشه شور جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 230mm
  • حجم 500cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 0mm
  • وزن 30-34-37-46gr
 • بطری دهانه 28 60cc کتابی جزئیات بیشتر ابعاد و اندازه ها
  • ارتفاع 85mm
  • حجم 60cc
  • دهانه 28mm
  • قطر 32x46mm
  • وزن 14-16gr